Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor

ANUNŢ

Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor

 Școala Gimnazială Nr. 108 cu sediul în str. Vatra Dornei nr. 8, sector 4, București, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de ingrijitor, conform H.G. nr. 1336/2022:

 1. Nivelul postului: executie
 2. Denumirea postului: ingrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Nr. 108
 3. Numărul de posturi: 1, Norma întreagă, timp de lucru: 8 ore zi/40 săptămână

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.15 prevăzute de HG 1336/28.10.2022:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. nivelul studiilor: gimnaziale sau medii;
 2. vechimea în specialitatea necasară ocupării postului: nu necesita
 3. disponibilitate pentru program de lucru în ture ( 8 ore/zi)
 4. Capacitate de gestionare a resurselor alocate
 5. abilități , calități și aptitudini necesare: capacitate de lucru în mod individual și în echipă, adaptabilitate, flexibilitate și rezistență la stres, perseverență, toleranță, calm, abilități de comunicare interpersonală.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului, formular prevazut in anexa 2 la HG 1336/2022;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun European.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Actele depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

În cazul în care candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul instituției, tel. 0214610039.

Desfășurarea concursului: Concursul se va desfășura la sediul instituției și constă în:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. susținerea unei probe scrise din tematica și bibliografia;
 3. interviu.

Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 puncte din 100. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

DOSARUL COMPLET se depune la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr. 108, din str. Vatra Dornei nr. 8, Sector 4, București,  în perioada 9 noiembrie 2023 – 22 noiembrie 2023 ( zile lucrătoare), între orele 12.00-14.00, conform calendarului următor:

 

Nr. Crt. Activități Perioada/Data
1 Depunerea dosarelor de concurs la sediul școlii din str. Vatra Dornei nr. 8 sector 4 09.11.2023- 22.11.2023;

luni – vineri  – 12:00 – 14:00

2 Selecția dosarelor de concurs 24.11.2023
3 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 27.11.2023 ora 10:00
4 Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 28.11.2023, ora 12:00-14:00
5 Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 29.11.2023, ora 14:00
6 Susținerea probei scrise 04.12.2023, ora 09:00
7 Afișarea rezultatului probei scrise 04.12.2023, ora 14:00
8 Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 04.12.2023, ora 14:00-16:00
9 Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 05.12.2023, ora 13:00
10 Susținerea interviului 06.12.2023, ora 10:00
11 Comunicarea rezultatelor după susținerea interviului 06.12.2023, ora 12:00
12 Depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului 06.12.2023, ora 12:00- 14:00
13 Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 06.12.2023, ora 16:00
14 Afișarea rezultatului final al concursului 07.12.2023, ora 12:00

 

Tematica și bibliografia pentru  ocuparea funcției de ingrijitor

 

 1. Bibliografia:

1.Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare — Capitolul IV;

2.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul II, secțiunea a 6-a;

3.Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

4.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul II Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual, art. 7;

5.OME 4183/04.07.2022 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – Titlul IV, Capitolul III -Personal nedidactic;

6.Legea 53/ 2003 – Codul muncii cu modificările și completările ulterioare – Raspundere disciplinara -art. 247-252;

 1. Ordin nr.119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor
 3. Ordinul MS nr. 1225/24.12.2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena.
 4. Ordinul MS nr. 232/2004 privind modificarea si completarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, aprobata prin Ordinul Ministrului Sanatatii si al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 1225/5031/2003.

  

 1. Tematica:
 2. Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ. Metode de dezinsecție și dezinfecție.
 3. Noțiuni fundamentale de igienă.
 4. Securitatea și sănătatea în muncă și PSI.

 

Director,

Prof. Țîrdei Florina