Concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar

Concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar

 Școala Gimnazială Nr. 108 cu sediul în str. Vatra Dornei nr. 8, sector 4, București, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar, conform H.G. nr. 1336/2022:

 1. Nivelul postului: executie
 2. Denumirea postului: administrator financiar, post vacant, pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Nr. 108
 3. Numărul de posturi: 1, Norma întreagă, timp de lucru: 8 ore zi/40 săptămână

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.15 prevăzute de HG 1336/28.10.2022:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. nivelul studiilor: superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic
 2. cunoașterea modului de lucru cu programele informatice Microsoft Word, Excel, platforma Forexebug, Revisal, Edusal și programe specific contabilității;
 3. vechimea în specialitatea necasară ocupării postului: minim 3 ani
 4. disponibilitate la program flexibil de lucru
 5. abilități , calități și aptitudini necesare: capacitate de lucru în mod individual și în echipă, adaptabilitate, flexibilitate și rezistență la stres, perseverență, toleranță, calm, abilități de comunicare interpersonală.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului, formular prevazut in anexa 2 la HG 1336/2022;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun European.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Actele depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

În cazul în care candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul instituției, tel. 0214610039.

Desfășurarea concursului: Concursul se va desfășura la sediul instituției și constă în:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. susținerea unei probe scrise din tematica și bibliografia;
 3. interviu.

 

Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 puncte din 100. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

DOSARUL COMPLET se depune la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr. 108, din str. Vatra Dornei nr. 8, Sector 4, București,  în perioada 8 noiembrie 2023 – 21 noiembrie 2023 ( zile lucrătoare), între orele 12.00-14.00, conform calendarului următor:

 

Nr. Crt. Activități Perioada/Data
1 Depunerea dosarelor de concurs la sediul școlii din str. Vatra Dornei nr. 8 sector 4 08.11.2023- 21.11.2023;

luni – vineri  – 12:00 – 14:00

2 Selecția dosarelor de concurs 23.11.2023
3 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 24.11.2023 ora 10:00
4 Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 27.11.2023, ora 12:00-14:00
5 Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 28.11.2023, ora 12:00
6 Susținerea probei scrise 29.11.2023, ora 09:00
7 Afișarea rezultatului probei scrise 29.11.2023, ora 14:00
8 Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 29.11.2023, ora 14:00-16:00
9 Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 04.12.2023, ora 13:00
10 Susținerea interviului 05.12.2023, ora 10:00
11 Comunicarea rezultatelor după susținerea interviului 05.12.2023, ora 12:00
12 Depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului 05.12.2023, ora 12:00- 14:00
13 Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 05.12.2023, ora 16:00
14 Afișarea rezultatului final al concursului 06.12.2023, ora 12:00

 

Tematica și bibliografia pentru  ocuparea funcției de admnistrator financiar

 

 1. Bibliografia:
 2. Legea învățământului preuniversitar nr. 198/ 2023.
 3. Ordinul nr. 6072/2023 privind aprobarea unor masuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului national de invatamant preuniversitar si superior.
 4. Legea nr. 53 din 24.01.2003 -Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare- republicată.
 5. Legea contabilității nr. 82/ 1991 cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea 500/ 2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
 7. OMFP 1917/ 2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiuni de aplicare a acestuia cu modificările și completările ulterioare;
 8. OMFP 1954/ 2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. OMFP 1792/ 2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, publicate în M.Of. 37/2003, cu modificările ulterioare;
 10. Legea 98/ 2016 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare;
 11. G. nr. 72/ 2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituții publice, cu modificările și completările ulterioare;
 12. OMFP nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Decretul 209/ 1976 privind regulamentul operațiunilor de casă, cu modificările și completările ulterioare;
 14. HG 569/ 2015 norme metodologice privind decontarea cheltuielilor privind naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
 15. OMFP 923/ 2014 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la exercitarea CFP și modificările ulterioare și Ordinul 2332/ 2017, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Ordin 2332/ 2017 privind modificarea OMFP 923/2014 referitor la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare
 17. OMFP 2634/ 2015 privind documentele financiar contabile, cu modificările și completările ulterioare
 18. Ordin nr. 56/2020 pentru modificarea si completarea normelor metodologige privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezorertia Statului (OPT) si a ordinului de plata multiplu electronic (OPME) apropbate prin OMFP nr. 246/2005.
 19. LEGEA nr.22/1969, modificată şi completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
 20. OME 6238/2023 privind aprobarea Metodologiei -cadru de acordare a burselor;
 21. Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare
 22. Ordonanța nr.158/ 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare
 23. Legea 153/ 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
 24. M.F.P NR.3192/ 2019 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare – Forexebug
 25. Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar – OME nr. 4183/2022.
 26. HG 500/2011 – Registrul General de Evidenta al Salariatilor cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificările și completările ulterioare
 27. HG 1395/2010 privind finantarea unitatilor de invatatamnt preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardului cost/elev/prescolar cu modificarile si completarile ulterioare cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 1. Tematica:
 2. Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările contabile şi documentele în baza cărora se fac acestea, privitor la:

– Contabilitatea activelor fixe;

– Înregistrarea amortizării;

– Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial;

– Contabilitatea decontărilor cu personalul;

– Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;

– Operaţiuni privind decontările cu furnizorii;

– Conturi la trezoreria statului şi bănci.

 1. b) Inventarierea patrimoniului instituțiilor publice;

c). Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea lor;

d). Angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

e). Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar;

f). Achiziţia directă, licitaţia deschisă şi licitaţia restrânsă.

 

 

Director,

Prof. Țîrdei Florina