ADMITERE ÎN CLASA a V-a INTENSIV LIMBA ENGLEZĂ 2022-2023

  1. Înscrierea candidaților se face în zilele:
  2. 30.05.2022 între orele 09.00-16.00;
  3. 31.05.2022 între orele 09.00-16.00;
  4. 02.06.2022 între orele 09.00-16.00;
  5. 03.06.2022 între orele 09.00-16.00.

Înscrierea candidaților pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze se face de către părintele/tutorele/reprezentantul legal instituit, în baza unei cereri-tip adresată președintelui Comisiei de înscriere la secretariatul unității de învățământ.

Pot fi exceptați de la susținerea testului de competențe lingvistice elevii care, anterior înscrierii pentru admiterea în clasa a V-a cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională, au susţinut examene de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel superior.

În acest caz, părintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului solicită, la înscriere, prin cerere scrisă, recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere internaţională cu testul de competențe lingvistice

Documente necesare echivalării

Cerere (disponibilă la secretariatul unității)

Certificatul(diploma) obținută, în original

  • Susținerea testului de competențe lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze, în unitatea de învățământ în data de 09.06.2022

Proba orală:

a) Etapa I – lecturarea cu voce tare a unui text în limba modernă. Textul înscris pe biletul de testare trebuie să fie selectat din unul dintre manualele alternative pentru clasele a III-a și a IV-a. Lecturarea textului este urmată de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să dovedească înțelegerea globală și detaliată a textului.

 b) Etapa a II-a – realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre membrii comisiei drept moderator

Proba scrisă – timp de lucru – 1 oră. Proba scrisă presupune redactarea unui text de 50-75 de cuvinte pe o temă dată și care să demonstreze capacitatea de exprimare în scris și însușirea principalelor funcții/acte de limbaj, conform nivelului A1 prevăzut de programele școlare pentru clasele a III-a șia IV-a

  • Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor  15.06.2022

4. Afișarea rezultatelor finale după contestații 17.06.2022

LA TESTUL DE COMPETENȚE LINGVISTICE  PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA  a V-a CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A  LIMBII ENGLEZE   ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023, POT PARTICIPA ȘI ELEVI DIN ALTE UNITĂȚI ȘCOLARE

Președinte Comisie de înscriere Țîrdei Florina